Inkludering skjer der du er!

MIKS Ressurssenter

 

Årets MIKS Integreringskonferanse hadde fokus på de gode idéene!

Innovasjon, utvikling, kvalitet og bærekraft er viktige stikkord for fremtidens integreringsarbeid.

På årets MIKS Integreringskonferanse hadde vi fokus på de gode idèene, nytenkning og utvikling som kan inspirere og motivere både innvandrere og ulike aktører i lokalsamfunnet til nyskaping i integreringsarbeidet.

Alle landets kommuner har nå flyktninger og innvandrere som en del av befolkningen. Flertallet av disse er i arbeidsfør alder, og ønsker å jobbe og delta i samfunnet. 

Erfaring viser at de som deltar i frivillige organisasjoner og har fått norske venner har langt høyere sysselsetting og føler seg mindre ensomme enn innvandrere uten slike nettverk.

Integrerings- og inkluderingsarbeid kan være komplekst og til tider utfordrende for det enkelte lokalsamfunn. På den annen side kan innvandring gi muligheter for nytenkning og utvikling både for kommunen og næringslivet.

På MIKS Integreringskonferanse fikk deltagerne høre om spennende og nyskapende tiltak og prosjekter som kan være til inspirasjon og nytte, enten det er på jobben din eller i lag og organisasjoner.

Andre sentrale tema var arbeid, folkehelse og bolyst.

 

Kurs, seminarer og veiledning

MIKS Ressurssenter for integrering formidler fakta og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner

Veiviseren integreringsmodell

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Hvem er vi?

MIKS Ressurssenter for integrering er en frivillig organisasjon lokalisert i Bergen. Vi tilbyr kurs, seminarer og rådgivning innen asyl- og flyktningefeltet, samt foredrag, konferanser m.m.

Menneskeverd        –        Inkludering        –        Kommunikasjon        –        Samhandling

Top