Kurs og seminarer

Innvandringen til Norge er stadig økende, og denne utviklingen medfører både muligheter og utfordringer på mange områder i samfunnet. MIKS sitt hovedfokus er å formidle fakta- og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner. Innvandring er et stort og viktig felt som omfatter ulike kategorier innvandrere, asylsøkere og flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere.

Våre kurs og seminarer er ment å kunne brukes som effektive virkemidler til å gjennomgå og forbedre de tiltak en allerede har iverksatt, eller utvikle nye tiltak, for å fremme en best mulig integrering for de ovennevnte gruppene. Våre kursholdere har lang erfaring fra arbeid med innvandrere på mange områder i det norske samfunnet.

MIKS tilbyr kurs og seminarer med ulik grad av tilpasning til den enkelte virksomhets ønsker. Vi tilbyr også konsulenttjenester, ulike foredrag og arrangerer konferanser, tema- og debattmøter. Les mer om dette lenger nede på denne siden.

Veiviseren integreringsmodell

For å styrke integreringsprosessen og bekjempe sosial ekskludering av flyktninger har MIKS Ressurssenter for integrering utviklet Veiviseren integreringsmodell som et verktøy for å bidra til å utvikle det lokale integreringsarbeidet og øke inkluderingskompetansen i kommunene.

MIKS har fått tilskudd fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet til å utvikle integreringsmodellen.

Et kvalitetssikret integreringsarbeid kan bidra til at flyktninger, samt andre innvandrere, kan få styrket følelsen av tilhørighet til lokalsamfunnet, og dermed skape et bedre utgangspunkt for å få arbeid og delta på fritidsaktiviteter, og slik forbedre både sin helsemessige, økonomiske og sosiale stilling.

Det kan være vanskelig å vite om arbeidet med lokale integrerings- og inkluderingsprosjekter går i riktig retning i den enkelte kommune. Det kan derfor være behov for metoder og verktøy for å sikre at integreringsarbeidet er av god kvalitet og at det er realistisk og gjennomførbart.

Veiviseren integreringsmodell er et styringsverktøy som på en systematisk måte kan bidra med å utvikle, kvalitetsvurdere og kvalitetsforbedre integreringsarbeidet. Verktøyet er enkelt å bruke og lett å tilbasse lokale behov og forutsetninger.

Målsetting

  • Å inspirere ulike aktører i kommunene til å styrke og kvlitetsutvikle det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet.
  • Å sette fokus på at de lokale ressursene og tilbudene som allerede er etablert i lokalsamfunnet i stor grad også kan benyttes i integreringsarbeidet.
  • Å sette fokus på integrering som et felles ansvar i hele lokalsamfunnet, der sosial integrering og arbeid er blant de viktigste faktorene.
  • Å bidra til å unngå at det utvikler seg underklasser i samfunnet.

Målgruppe

Veiviseren integreringsmodell tilbys som et heldagsseminar til kommuner i hele landet. Målgruppen er ulike aktører innen offentlige etater, næringsliv, lag og organisasjoner.

Det er et velegnet styringsredskap både for kommuner med lang erfaring og kommuner med lilten eller ingen erfaring med å bosette flyktninger.

Andre kurs og seminarer

Til et liv i Norge

Seminaret retter seg mot  tverretatlige grupper i kommunen som i sitt virke kommer i kontakt med både flyktninger som skal bosettes fra asylmottak, og kvoteflyktninger.

Integrering i organisasjonssektoren

Seminaret retter seg hovedsaklig mot personer som har sitt virke i lag og organisasjoner som idrettslag, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og tilsvarende.

Den flerkulturelle arbeidsplassen

Seminaret for ledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og andre, på arbeidsplasser som har et flerkulturellt miljø.

Psykososialt arbeid i et flerkulturellt miljø

For aktører innen barnehage, skole, barnevern, ulike helseinstituasjoner og asylmottak. Et aktiv og systematisk psykososialt miljøarbeid kan bidra til å bedre forutsetningene for flyktninger og asylsøkere i forhold integrering.

Top