Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører

MIKS Ressurssenter, VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) og Marineholmen Makerspace har etablert en prosjektgruppe og samarbeider om å utvikle konseptet Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører, som er en ny metodikk og et verktøy for å stimulere til økt innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet blant innvandrerbefolkningen.

Prosjektgruppen har den kjernekompetansen på sine områder som kreves for å utvikle Gründerprogrammet. Vi har inngått en 5-årig samarbeidsavtale med mulighet for forlengelse.

Målgrupper
Innvandrere som ønsker å etablere og utvikle egen bedrift, og som har interesse og behov for et tilrettelagt og tilpasset gründerprogram i oppstarts- og utviklingsfasen. Programmet er imidlertid velegnet for alle som ønsker å lære mer om innovasjon og entreprenørskap, noe som også kan være nyttig i arbeidslivet generelt. Gründerprogrammet vil i første omgang være et tilbud til personer i Bergen og omegnskommuner, men kan etterhvert bli et regionalt, og med tiden også bli et nasjonalt tilbud.

Bakgrunn
Selv om utfordringene knyttet til det å være entreprenør og gründer på mange måter er de samme både for etnisk norske og innvandrere, er det likevel en rekke faktorer som blir forsterket for innvandrere i møte med en ny kultur, nytt språk, nye lover og regler. De møter en ulik forretningskultur og annerledes marked. Mange mangler lokalt forretningsnettverk og kapital, i tillegg til kunnskap om hvor de kan henvende seg for å få rådgivning og støtte. Vi tror det finns et stort uforløst potensial i innvandrerbefolkningen som hindres av disse barrierene.

 

Kort om Gründerprogrammet
I programmet vil vi utvikle metodikk og verktøy som fokuserer på å mobilisere ressursene til innvandrere for å utvikle og styrke entreprenørskapstankegang, og skape flere bærekraftige bedriftsetableringer.

Programmet vil være modulbasert og ha en varighet på 10 måneder, ha en praktisk tilnærming, og være tilgjengelig for innvandrere både med realkompetanse og formalkompetanse.

Gjensidig kulturforståelse og kultursensitivitet er grunnleggende faktorer i konseptet.

Aktivitetene i programmet vil foregå i VIS og Marineholmen Makerspace sine lokaler på Marineholmen i Bergen sentrum. Dette vil bidra til å inkludere flerkulturelle entreprenører og gründere inn i ulike aktiviteter i et allerede utviklet og fungerende økosystem for oppstaretsbedrifter på Marineholmen.

Dette kan utløse ressurser som ellers er vanskelig tilgjengelige for innvandrere, og i tillegg kan det øke mulighetsrommet for flere bærekraftige bedriftsetableringer blant innvandrer-befolkningen. Å være tilknyttet et etablert innovasjons- og gründermiljø mener vi vil være både inspirerende, nyttig og ha stor betydning for faglig utvikling, nettverksbygging, samt styrke inkluderingseffekten.

Gründerprogrammet vil bidra til at flere innvandrere får styrket sine muligheter til å bli økonomisk selvstendige, få nyttiggjøre seg sine ressurser og ta aktivt del i arbeids- og samfunnslivet gjennom entreprenørskap og gründervirksomhet.

Vi planlegger for at Gründerprogrammet skal videreutvikles gjennom et 3-årig pilotprosjekt, der det første kullet (10 mnd. varighet) har oppstart i 2021.

Gründerprogrammet har i 2020 fått tilskudd som delfinansiering fra NAV, Bergen kommune v/ næringsseksjonen og Vestland Fylkeskommune til planleggings-og utviklingsfasen.

Prosjektet er støttet av:

Top