MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE
Lyst til å skape. Lyst til å jobbe. Lyst til å bo.

Bergen 21. februar 2019

Scandic Flesland
Påmeldingsfrist 19. februar
Pris: 1.990,-

Oslo 6. desember 2018

Scandic Vulcan
Påmeldingsfrist 5. desember
Pris: 1.990,-

En møteplass for inspirasjon, nytenkning og gode idéer!
Program (trykk for å se programmet)

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

09:00 - 09:05

Velkommen, v/Asbjørn Hellesøy, MIKS Ressurssenter

09:05 – 09.50

”Fakta og statistikk om innvandring og deltagelse i arbeids-og samfunnsliv.” 
Anita Bakken, daglig leder, MIKS Ressurssenter

09.50 – 10.00

En liten kaffepause

10:00 – 10:45

"Lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid  av innvandrere sett fra et folkehelseperspektiv”
Helga Irene Ellingsen, Helse og omsorgsleiar, Masfjorden kommune

10:45 – 11:30

“Stedstilhørighet, fellesskap og bolyst i flerkulturelle lokalsamfunn”
Ann Jørgensen, Seniorrådgiver ved Distriktssenteret, Kompetansesenter for distriktsutvikling
Justin Kujirabwinja, Leder for Øvre Eiker Innvandrerråd

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:15

“Levanger Arena Arbeid”
Nye muligheter til ordinært arbeid for innvandrere med lite utdanning, et pilotprosjekt med språk- og yrkesopplæring i ett. 

Toril Sundal Leirset, Prosjektleder, Levanger voksenopplæring

13:15 – 14:00

“Skaperlyst gir mening og mestring” 
Rudi Bakken, Verkstedsleder, Hyssingen Produksjonsskole - Hordaland Fylkeskommune

14:00 – 14:15

Kaffe og frukt

14:15 – 15:00

“Arbeid og helse” Hvordan kan det å være i arbeid eller ikke få arbeid påvirke den psykiske og fysiske helsen til flyktninger og andre personer med innvandrerbakgrunn?
Rolf Vårdal, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune

15:00 – 15:30

”Flerkulturelt entreprenørskap i Norge -en kvalitativ studie av veien til egen virksomhet” - Presentasjon av masteroppgave.
Francine Mbanza Jensen, Francine Jensen Consulting

15:30 - 15:55

”Cre8 Gründerhus - et skaperverksted for innovasjon og flerkulturelt entreprenørskap”.
En kort presentasjon av det nyetablerte grûnderhuset. 

Francine Mbanza Jensen v/Francine Jensen Consulting og Anita Bakken v/MIKS Ressurssenter - Stiftere av Cre8 Gründerhus i Bergen

15:55 - 16:00

Avslutning v/Asbjørn Hellesøy, MIKS Ressurssenter

Foredragsholdere og innhold:

Anita Bakken

Anita Bakken

Leder

MIKS Ressurssenter

Fakta og statistikk om innvandring og deltagelse i arbeids-og samfunnsliv

Om foredraget: Innvandring og integrering er sentrale og dagsaktuelle tema i samfunnsdebatten som det er viktig å sette fokus på, men det skapes også endel myter og usannheter om disse temaene. Derfor er det å ha god og oppdatert faktakunnskap viktig, både for å bidra til en mer nyansert debatt og for at flere innvandrere skal få styrket sine muligheter til å bli aktive og deltakende medborgere. Anita Bakken vil vise til en del fakta og statistikk som et bakteppe for dagens konferanse.

Om Anita Bakken: Har siden 1993 arbeidet med asylsøkere og flyktninger, blant annet som mottaksleder, med informasjonsarbeid, samt med barn og unge med fluktbakgrunn. Hun har vært leder for ulike integreringsprosjekter rettet mot kommuner, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Hun har også lang erfaring som kurs- og foredragsholder. Er nå daglig leder for MIKS Ressurssenter.

Helga Irene Ellingsen

Helga Irene Ellingsen

Helse og omsorgsleiar

Masfjorden kommune

Lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid av innvandrere sett fra et folkehelseperspektiv

Om foredraget: God folkehelse påvirker både samfunnsutviklingen og enkeltmennesker. Da er det viktig at også mennesker med innvandrerbakgrunn for bruke sine ressurser og realisere sitt helsepotensial på lik linje med majoritetsbefolkningen. Det fins mange ulike arenaer for folkehelsearbeid: Helsestasjon, barnehager, skoler, skolehelsetjenester, frisklivssentraler, fastleger, frivillig sektor, arbeidsplasser m.fl. Hvordan kan kommunen og andre lokale aktører styrke arbeidet med å fremme integrering, inkludering, livskvalitet og god helse også for innvandrerbefolkningen?

Om Helga Irene Ellingsen: Hun er sykepleier med videreutdanning i geriatri/eldre og har master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Sogndal. Hun er helse og omsorgsleder i Masfjorden kommune og har også ansvar for flyktningtjenesten. I tillegg er hun Folkehelsekoordinator i Masfjorden, og leder for Kommunalsjefgruppa for helse og omsorg som er et interkommunalt samarbeid i Region Nordhordland.

Ann Jørgensen

Ann Jørgensen

Seniorrådgiver

Distriktssenteret, kompetansesenter for distriktsutvikling

Stedstilhørighet, fellesskap og bolyst i flerkulturelle lokalsamfunn

Om foredraget: Norge har blitt en flerkulturell nasjon, og det gir mange muligheter og noen utfordringer. Det er en rekke faktorer og mekanismer i et lokalsamfunn som bidrar til dannelsen av nettverk, tillit og samarbeid mellom menneskene som bor der, og som bidrar til å bygge nye fellesskap og skape stedstilhørighet. Lag og organisasjoner, offentlige etater, næringslivet og ikke minst lokale myndigheter har alle en rolle når det kommer til å å bygge gode felleskap på en inkluderende og bærekraftig måte.

Om Ann Jørgensen: Hun er seniorrådgiver ved Distriktssenteret, Kompetansesenter for distriktsutvikling, der hun er fylkeskontakt for Sogn og Fjordane. Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som jobber med å styrke kommuner og regioner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Hun jobber i hovedsak med fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet med fokus på tilflytting, inkludering og stedstilhørighet, samt regionalt samarbeid.

Rudi Bakken

Rudi Bakken

Verkstedsleder

Hyssingen produksjonsskole

Skaperlyst gir mening og mestring

Om foredraget: Hyssingen produksjonsskole er landets første skole i sitt slag, og er et tilbud til 16 – 21 åringer som enten har droppet ut av, eller ikke begynt på, videregående skole. Det grunnleggende idé- og verdigrunnlaget til produksjonsskolen er å skape et praktisk læringsgrunnlag, som kan gi ungdom lyst, mulighet og kompetanse til å gjennomføre en videregående utdanning eller klare seg på arbeidsmarkedet. Foredraget gir et innblikk i hvordan en kan tenke og handle annerledes med tanke på en vei videre inn mot utdanning eller arbeidslivet.

Om Rudi Bakken: Er musiker og har siden 1986 arbeidet innen ulike felt med asylsøkere og flyktninger. Han har arbeidet som nestleder ved Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere, og vært kursholder om barne og ungdomsarbeid i mottak i regi av UDI Region Vest. I tillegg har han vært leder for en spesialavdeling for enslige mindreårige asylsøkere med psykiske og fysiske lidelser. Han har også vært veileder og leder for diverse kulturprosjekt i regi av Bergen kommune. I dag arbeider han som Verkstedsleder og assisterende daglig leder ved Hyssingen Produkssjonskole, og er også tilknyttet MIKS Ressurssenter som webansvarlig.

Toril Sundal Leirset

Toril Sundal Leirset

Prosjektleder

Levanger Voksenopplæring

Levanger Arena Arbeid: Nye muligheter til ordinært arbeid for innvandrere med lite utdanning, et pilotprosjekt med språk- og yrkesopplæring i ett

Om foredraget: Å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner som har mistet skolegang og utdanning i hjemlandet, er en viktig del av fattigdomsbekjempelsen i Norge, og dette utgjør et viktig integreringsarbeid. Da blir det essensielt å jobbe fram tilpassede løsninger der kvinnene får tilegnet seg norsk språk og at de får kvalifisert seg videre til at de kan få en jobb. Prosjektet Levanger Arena Arbeid ble igangsatt for å utvikle og teste ut en ny modell for hvordan vi kan gjennomføre mer effektive kvalifiseringsløp for innvandrere som sliter med å få innpass i arbeidslivet, fortrinnsvis innvandrerkvinner med lite utdanning og yrkeserfaring.

Om Toril Sundal Leirset: Hun var lektor ved Levanger voksenopplæring fra 1998 til 2012 da hun gikk over til en prosjektlederstilling ved voksenopplæringen i Levanger kommune. Prosjektleder for ”Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering”, et treårig utviklingsprosjekt med fokus på rekruttering av innvandrere til arbeidslivet gjennom en arbeidslivsdrevet modell. I perioden 2014 – 2016 var hun prosjektleder for Levanger Arena Arbeid, som har innvandrerkvinner med liten utdanning og yrkeserfaring som målgruppe. Hun var også medlem av Inkluderingsutvalget som leverte en utredning om integrerings-og inkluderingspolitikken i Norge til regjeringen i juni 2011.

Rolf Vårdal

Rolf Vårdal

Fysioterapeut

Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune

Arbeid og helse – Hvordan kan det å være i arbeid eller ikke få arbeid påvirke den psykiske og fysiske helsen til flyktninger og andre personer med innvandrerbakgrunn?

Om foredraget: Rolf Vårdal har jobbet mye med personer med torturopplevelser, og ser hvor viktig fysisk og annen aktivitet som f.eks arbeid er for mennesker med slike og andre traumatiske opplevinger. Videre har han fokus på det ”menneskelige” aspektet i relasjonen, ikke kun det vi kaller for terapi. I foredraget vil han snakke om sine erfaringer og vise til aktuelle eksempler.

Om Rolf Vårdal: Er fysioterapeut og jobbet i klinisk arbeid fra 1991-2009. I perioden1998-2009 også med flyktningerog asylsøkere, der flertallet hadde traumatiske erfaringer fra krig, fengsling, tortur, dramatisk flukt, m.m. Ved RVTS-Vest fra 2006, avbrutt av en periode (2010-2012) som integreringskonsulent ved Introduksjonssenteret for flyktningar i Bergen kommune. Arbeider nå ved Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune.

Francine Mbanza Jensen

Francine Mbanza Jensen

Leder

Francine Jensen Consulting

Presentasjon av masteroppgave: Flerkulturelt entreprenørskap i Norge – en kvalitativ studie av veien til egen virksomhet

Om foredraget: Regjeringen ser arbeid som den viktigste arenaen for integrering i det norske samfunnet, og entreprenørskap er en viktig del av denne arenaen. I sin masteroppgave har Francine Mbanza Jensen fokus på hvorfor mennesker med flerkulturell bakgrunn velger å starte egen virksomhet fremfor å være ansatt i en bedrift, hvilke faktorer som krever og påvirker flerkulturelt entreprenørskap, hvilke utfordringer flerkulturelle entreprenører møter, og i hvilken grad de føler at det norske samfunnet legger til rette for entreprenørskap.

Om Francine Mbanza Jensen: Hun har en bachelor i samfunnsgeografi fra UIB, og bachelor i Nordområdestudier, samt master i samfunsvitenskap med fordypning i statsvitenskap fra Nord universitet. Hun er iniativtaker og redaktør i Bergen Sphere, et magasin som fokuserer på mangfold og det internasjonale samfunnet i Bergen og Hordaland. Arbeider nå som koordinator i Empo Flerkulturelt Ressurssenter i Kirkens Bymisjon Bergen, og er styremedlem og stifter av Cre8 Gründerhus.

Anita Bakken

Anita Bakken

Leder

MIKS Ressurssenter
Francine Mbanza Jensen

Francine Mbanza Jensen

Leder

Francine Jensen Consulting

Cre8 Gründerhus – et skaperverksted for innovasjon og flerkulturelt entreprenørskap. En kort presentasjon av det nyetablerte grûnderhuset

Om foredraget: Cre8 Gründerhus har base i Bergen, og er et skaperverksted for innovasjon og flerkulturelt entreprenørskap som skal fremme skaperlyst, innovasjon og flerkulturelt entreprenørskap, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Cre8 Gründerhus skal inspirere og motivere mennesker som ønsker å starte egen bedrift og ha særlig fokus på personer med innvandrerbakgrunn, da især kvinner. Cre8 Gründerhus vil samarbeide med kommuner, fylkeskommuner, statlige etater, bedrifter og organisasjoner. 

Foredragsholdere: Stiftere av Cre8 Gründerhus
Francine Jensen Consulting v/Francine Mbanza Jensen
MIKS Ressurssenter v/Anita Bakken

Praktisk informasjon

Kursavgiften dekker: Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Betingelser:

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til post@miks-norge.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at konferansen skal avholdes
 3. En uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

 

Top