Kurs og seminarer

Innvandringen til Norge er stadig økende, og denne utviklingen medfører både muligheter og utfordringer på mange områder i samfunnet. MIKS sitt hovedfokus er å formidle fakta- og erfaringsbasert kunnskap om utfordringer og løsningsmodeller i integreringsprosessen til kommuner, næringslivet og ulike organisasjoner. Innvandring er et stort og viktig felt som omfatter ulike kategorier innvandrere, asylsøkere og flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere.

Våre kurs og seminarer er ment å kunne brukes som effektive virkemidler til å gjennomgå og forbedre de tiltak en allerede har iverksatt, eller utvikle nye tiltak, for å fremme en best mulig integrering for de ovennevnte gruppene. Våre kursholdere har lang erfaring fra arbeid med innvandrere på mange områder i det norske samfunnet.

MIKS tilbyr kurs og seminarer med ulik grad av tilpasning til den enkelte virksomhets ønsker. Vi tilbyr også konsulenttjenester, ulike foredrag og arrangerer konferanser, tema- og debattmøter. Les mer om dette lenger nede på denne siden.

Veiviseren integreringsmodell

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i lokalsamfunnets integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess og forebygge sosial ekskludering.

For å lykkes i det lokale integreringsarbeidet med flyktninger og andre innvandrere, er man avhengig av godt samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike aktører i lokalsamfunnet.

Målsettingen med dette seminaret er å øke flyktninger og innvandreres muligheter til å bli inkludert, gjennom å styrke lokalt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. For flyktningene kan dette resultere i at flere får mulighet til å bygge nettverk og få bruke sine ressurser, og dermed øke sannsynligheten for å få lønnet arbeid.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater, barnehage, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

Seminaret setter fokus på:

Innføring i sentrale arbeidsmåter som vektlegges i VI-modellen.
Samordning av ressurser og tilbud for å styrke den lokale inkluderingskompetansen.
Utvikling av et helhetlig, systematisk og langsiktig planarbeid for integreringsarbeidet.
Opplæring i bruk av INCLUDE – et kvalitet-utviklingsverktøy for prosjektstyring.

Veiviseren Integreringsmodell (VI-modellen) inneholder arbeidsmetoder og styringsverktøy som på en systematisk måte vil bidra til å utvikle og kvalitetsforbedre det lokale integreringsarbeidet. VI-modellen er enkel å bruke, samt lett å tilpasse lokale behov og forutsetninger. 

Seminaret er en kombinasjon av teoriundervisning, dialog og gruppearbeid. Kursmateriellet inneholder INCLUDE kvalitetsutviklingsgsverktøy.  

Andre kurs og seminarer

Til et liv i Norge

Seminaret retter seg mot  tverretatlige grupper i kommunen som i sitt virke kommer i kontakt med både flyktninger som skal bosettes fra asylmottak, og kvoteflyktninger.

Integrering i organisasjonssektoren

Seminaret retter seg hovedsaklig mot personer som har sitt virke i lag og organisasjoner som idrettslag, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og tilsvarende.

Den flerkulturelle arbeidsplassen

Seminaret for ledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og andre, på arbeidsplasser som har et flerkulturellt miljø.

Psykososialt arbeid i et flerkulturellt miljø

For aktører innen barnehage, skole, barnevern, ulike helseinstituasjoner og asylmottak. Et aktiv og systematisk psykososialt miljøarbeid kan bidra til å bedre forutsetningene for flyktninger og asylsøkere i forhold integrering.
Top