Kontakt oss

Om oss

MIKS Ressurssenter for integrering er en ideell organisasjon lokalisert i Bergen. Vårt samfunnsoppdrag er innen innvandrings- og integreringsfeltet

MIKS ble etablert i 2013 og har kontor i Bergen, vi arrangerer aktiviteter i hele landet.
Staben i MIKS har alle lang erfaring og betydelig kompetanse innen innvandrings- og integreringsfeltet.

Vår målsetting er:

 • arbeide for at for at personer med innvandrerbakgrunn skal få øke sine muligheter til å delta i arbeids-og samfunnslivet,
 • bidra til å øke samhandlingen, styrke inkluderingskompetansen og utvikle kvaliteten i lokalt integrerings- og inkluderingsarbeid.
 • fremme og videreformidle innvandreres erfaringer, meninger, kompetanse og ressurser

MIKS har fokus på aktiviteter som bidrar til å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering, med hovedvekt på arbeid og sosial integrering.

Vi har aktiviteter på ulike arbeidsfelt:

 • drive innovasjon og utviklingsprosjekter,
 • samarbeide og samhandle med lokale aktører om integrerings- og inkluderingsarbeidet,
 • arrangere kurs, seminarer og konferanser for offentlige etater, næringslivet, lag/organisasjoner og ulike innvandrergrupper,
 • tilby informasjon, rådgivning og foredrag om ulike tema innen innvandrings- og integreringsfeltet.

Vi har et utstrakt samarbeid med personer innen ulike fag og forskningemiljøer og har derfor tilgang til kompetente og dyktige foredragsholdere innen forskjellige emnder. 

Staben i MIKS Ressurssenter:

Anita Bakken

Anita Bakken

Er utdannet ved UiB og har blant annet sosialantroplogi, psykologi og personalpsykologi i fagkretsen, og har siden 1993 arbeidet med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til lang erfaring som kurs- og foredragsholder har hun også arbeidet som:
Ann-Elisbet Røssland

Ann-Elisbet Røssland

Er utdannet helsesøster og har siden 1992 arbeidet med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til lang erfaring som kurs- og foredragsholder har hun også arbeidet som:
Rudi Bakken

Rudi Bakken

Er musiker og har siden 1986 arbeidet innen ulike felt med asylsøkere og flyktninger. I tillegg til å ha holdt en rekke foredrag har han arbeidet som:
Vis info
 • leder for barnebasen og kvinnegruppen ved Hellesøy statlige mottak for asylsøkere og Trollvatn statlige mottak for asylsøkere
 • driftsoperatør og som medeier for Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere og Breisten statlige mottak for asylsøkere.
 • fagansvarlig og som medeier for Breistein barnehjem og familiesenter, et offentlig godkjent barnehjem for flyktning- og asylsøkerbarn og familier.
 • nestleder og informasjonsansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • deltager i prosjektledelsen til det UDI finansierte prosjektet “En kartlegging av bosniere i tre landkommuner 1996”.
 • deltager i prosjektgruppen som utviklet SoHo (Se oss Hør oss) – en rettighetsorganisasjon for og med asylsøkerbarn og ungdom.
 • leder for ulike integreringsprosjekter rettet mot idrettslag og frivillige organisasjoner.
Vis info
 • helsesøster ved Helsetjenesten for flyktninger i Bergen kommune.
 • helsesøster ved Breistein barnehjem og familiesenter, et offentlig godkjent barnehjem der målgruppen var barn og familier med flyktninge- og asylsøkerbakgrunn.
 • helsekoordinator og barne- og familieansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • har vært tilknyttet “Hellesøy prosjektet” som var et tiltak i regi av Senter for Krisepsykologi, med det formål å bearbeide traumatiserte hendelser for kosovo-albanske familier som flyktet til Norge.
 • har vært kursholder ved “Hordalandsmodellen – et basiskurs for tverrkulturell forståing” i regi av Hordaland fylkeskommune.
Vis info
 • nestleder ved Vestlandsheimen statlige mottak for asylsøkere.
 • leder for barne- og ungdomsarbeidet ved ovennevnte mottak.
 • kursholder om barne og ungdomsarbeid i mottak i regi av UDI Region Vest.
 • veileder for SoHo (Se oss Hør oss) – rettighetsorganisasjon for asylbarn og ungdom.
 • informasjonsansvarlig ved Ytrebygda statlige mottak for asylsøkere.
 • leder for spesialavdeling for enslige mindreårige asylsøkere med psykiske og fysiske lidelser.
 • veileder og leder for diverse kulturprosjekt i regi av Bergen kommune
Irine Nzungula Lavik

Irine Nzungula Lavik

Er utdannet ved UiB og har bakgrunn innenfor seksuell helse, markedsføring og sosiologi med spesialiseringsretning i velferd, ulikhet, migrasjon, etniske relasjoner og kommunikasjon. I tillegg til å ha vært informatør for en rekke organisasjoner har hun jobbet som:
Astrid Onarheim Spjeldnæs

Astrid Onarheim Spjeldnæs

Er utdannet sykepleier med master i internasjonal helse/folkehelse, og har jobbet inne helse- og sosialsektoren både i det offentlige og i ideelle organisasjoner. Hun er blant annet initiativtaker, gründer og styreleder for Helsesenter for papirløse i Bergen. Les mer her:

Vis info
 • Tolk for Noricom
 • Gjesteansvarlig og tolk for Operasjon Dagsverk
 • Brobygger i flerkulturelt arbeid
 • Planlegger og drift av sosiale medier for organisasjoner.
 • Deltager i prosjektgruppen som utviklet «Minuttest» -et lavterskel hurtigtesting tilbud for hiv
Vis info
 • Utdannet sykepleier med master i internasjonal helse/folkehelse
  – Generell erfaring: klinisk, administrasjon og ledelse, utredning, forskning, undervisning
  – Arbeidsfelt: Helse- og sosialfeltet, frivillig og ideell sektor, migrasjonsfeltet
 • Har jobbet innen helse- og sosialsektoren både i det offentlige og i ideelle organisasjoner (Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Helsesenter for papirløse)
  – som sykepleier
  – innen helseforskning
  – som avdelingsleder i helse- og omsorgsfeltet
  – undervisning
 • initiativtaker, grunder og styreleder for Helsesenter for papirløse i Bergen
 • innen migrasjonsfeltet
  – behovsutredning
  – leder for flyktningguide
  – undervisning
 • nestleder for nystartede Bærekraftig liv i Eidsvåg

Vedtekter for MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling

Vedtatt på stiftelsesmøte 12.12.2013

Med endringer vedtatt på ekstraordinære generalforsamlinger i 2014 og 2018

Artikkel 1. Foreningens navn
Foreningens navn er MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling
Artikkel 2. Foreningens formål
MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling skal ha sitt virke innen asyl-,flyktninge- og innvandrerfeltet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og skal gjennom sitt arbeid bidra til å:

• Heve bevisstheten og styrke kunnskapen om integrerings- og inkluderingsprosessen hos befolkningen som helhet.

• Styrke tilliten mellom innvandrerbefolkningen og majoritetssamfunnet vedå stimulere til samspill og nettverksbygging i inkluderingsarbeidet.

• Fokusere på tiltak som kan øke innvandreres muligheter til å bruke egne ressurser og delta aktivt i samfunns- og arbeidslivet.

• Samarbeide med andre organisasjoner, og da især innvandrerorganisasjoner, for å kunne fremme og videreformidle innvandreres erfaringer og meninger.

• Stimulere til dialog og samhandling mellom offentlige etater, privat næring, lag og organisasjoner i det enkelte lokalsamfunn.

• Øke inkluderingskompetansen og utvikle kvaliteten i integrerings- og inkluderingsarbeidet gjennom å holde foredrag, kurs, seminarer og konferanser.

• Tilby rådgivning til offentlige etater, private næring, lag og organisasjoner.

• Drive kartleggings-, utviklings- og evalueringsarbeid.

• Bekjempe fattigdom og sosial ekskludering.

Artikkel 3. Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset

ansvar for gjeld.

Artikkel 4. Medlemmer
Enkeltpersoner som støtter organisasjonens formål kan bli medlem i foreningen.
Artikkel 5. Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen
Artikkel 6. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
Artikkel 7. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
Artikkel 8. Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten

Artikkel 9. Ledelse av årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrigekandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Artikkel 11. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

1. Behandle MIKS Ressurssenter for integrering og samhandlings årsmelding

2. Behandle MIKS Ressurssenter for integrering og samhandlings regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta MIKS Ressurssenter for integrering og samhandlings budsjett

6. Velge: a) Leder og nestleder b) styremedlem(mer) c) Revisor og dennes stedfortreder

Artikkel 12. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Artikkel 13. Styret
Foreningen ledes av et styre som består av en leder og minimum 2, maksimum 6 medlemmer.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder velges for 1 år av gangen, og kan normalt gjenvelges inntil tre ganger. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen, og kan normalt gjenvelges to ganger.

Dersom et styremedlem fratrer i løpet av sin funksjonstid, velges et nytt medlem på første ordinære generalforsamling for uttredende medlems gjenværende funksjonstid, og kan deretter gjenvelges tre ganger. Leder og styremedlemmer velges blant møtende medlemmer på årsmøtet. Forslagsrett har alle stemmeberettigede medlemmer av foreningen. Alle kandidater må være medlemmer av foreningen.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med MIKS Ressurssenter for integrering og samhandlings økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Artikkel 14. Grupper /avdelinger
MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

MIKS Ressurssenter for integrering og samhandlings årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling utad uten styrets godkjennelse.

Artikkel 15. Utbytte
Styret i MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling skal ikke ta ut utbytte.
Artikkel 16. Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Artikkel 17. Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Top